УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ

„НИКИ – ТРАНС – 08ООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ

Последно актуализирано на 25.05.2018г.

Настоящият документ има за цел да информира физическите лица, които са наши клиенти и контрагенти или които представляват или работят за наши клиенти относно това как ние, „НИКИ – ТРАНС – 08ЕООД, при осъществяване на дейността ни събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас.  Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Съгласно Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2015 г. Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме лични данни. Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. Иначе ние събираме и обработваме информация за вас, когото вие ни я предоставяте или взаимодействате с нас директно.

Ние може да използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Да ви предоставим услугите ни, свързани с транспорт или строителна механизация, които извършваме и които вие сте поискали;
 2. Да ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, имейл);
 3. Да осъществяваме връзка с вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 4. Да ви изпращаме своя бюлетин с новини, ако сте се абонирали за него;
 5. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 6. Да подобряваме услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.

Ние обработваме вашите лични данни най-често въз основа на следните правни основания:

 • Отправено от Вас искане за информация за наша услуга,
 • Във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас,
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи,
 • Наш легитимен интерес (напр., при защита на правни претенции) или
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Личните данни, които искаме от Вас да ни предоставите, като клиенти или бизнес партньори, са определени в приложимите нормативни актове.

Когато се обръщате към нас във връзка с предоставяните от нас транспортни услуги или услуги по строителна механизация, личните данни, свързани с Вас, които събираме, може да включват:

 • При сключване и изпълнение на договор:

За клиенти – физически лица: три имена, ЕГН, адрес, адрес на електронна поща;

За физически лица – представляващи и/или работещи за клиенти – юридически лица ор: три имена, длъжност в структурата на юридическото лице – наш клиент;

Ще разполагаме и с данни, свързани с телефонни разговори, кореспонденция и друга информация, свързана с историята на деловите ни отношения.

 • При запитвания чрез формуляра за контакт на сайта http://nikitrans08.bgимена, адрес на електронна поща;
 • За абонати на бюлетина ни с новини: адрес на електронна поща;
 • За физически лица – посетители в гаража на „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД – данни от видеонаблюдение;

„НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД може да използва на интернет сайта си

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Нашите професионални консултанти и одитори;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи;
 • Наши доставчици или бизнес партньори, които имат нужда от Вашите лични данни, за да изпълнят тяхната задача;

Ние сключваме договори в писмена форма с фирмите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол –  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние използваме множество процедури и технологии, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до вашите лични данни да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на  лични данни е на ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ 

Съгласно Регламента и останалото приложимо законодателство за личните данни Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, например когато ние се позоваваме на наш легитимен интерес;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
 • Право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

Понякога определени Ваши права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения по силата на законодателството. Така например упражняване на правото на достъп до личните Ви данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху опазването на търговската тайна или интелектуалната собственост. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим. Вие можете да поискате изтриване на Ваши лични данни в предвидените в Регламента случаи (например ако Вашите данни не са ни повече необходими за целите, за които сме ги събрали или ние ги обработваме в нарушение на приложимото законодателство), като ние можем да откажем да удовлетворим правото Ви, ако например данните са ни нужни във връзка с правна претенция или за да спазим наши други правни задължения.

Вие можете по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това (например ние обработваме данните ви на основание легитимен интерес); ние ще прекратим обработването, освен ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободите, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД, ЕИК 200382961, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1138, район „Младост“, ж.к. „Горубляне“, ул. „Васил Пешев“ № 32.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочените по-горе координати.