УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДОСТАВЧИЦИ

„НИКИ – ТРАНС – 08ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДОСТАВЧИЦИ

Последно актуализирано на 25.05.2018г.

Настоящият документ има за цел да информира физическите лица, наши доставчици на продукти и услуги (включително наемодатели, свободни професии и др.) или представляващи и/или работещи за наши фирми-доставчици („Вие“, „Вас“) относно това как ние, „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД, при осъществяване на дейността ни събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас.  Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Съгласно Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2015 г. Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Личната информация, която събираме за Вас, включва Вашите имена, телефонен номер, имейл адрес и други данни за контакт с вас (например адрес), както и всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте. Договорите и други документи, които подписвате, обичайно ще съдържат Вашето ЕГН. Ние ще разполагаме и с данни, свързани с телефонни разговори, кореспонденция и друга информация, свързана с историята на деловите ни отношения.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни най-често въз основа следните правни основания:

 • във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас; или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Пример за наш легитимен интерес са установяване, упражняване и защита на правни претенции;

В някои случаи ние може да обработваме Ваши данни въз основа на Вашето изрично информирано съгласие; предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни основно за долуизброените цели:

 • да извършваме поръчки, да координираме, съдействаме и заплащаме за услугите, които ни извършвате и продуктите, които ни доставяте, включително за поддържане на контакт с Вас;
 • да извършваме дейността си съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионалните норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи.

В определени случаи може да се наложи да обработваме Ваши данни и във връзка с правни претенции, така както е посочено в раздел Колко време съхраняваме  личните Ви данни, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни може да се наложи да споделяме определени Ваши лични данни с някои от следните лица:

 • нашите професионални консултанти и одитори;
 • наши други доставчици или бизнес партньори, които се нуждаят от Ваши данни, за да изпълнят тяхната задача;
 • органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

Ние сключваме договори в писмена форма с фирмите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол –  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество процедури и технологии, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурна въпреки взетите от нас мерки. Всяко предаване на  лични данни е на ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ  

Съгласно Регламента и останалото приложимо законодателство за личните данни Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, например когато ние се позоваваме на наш легитимен интерес;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
 • Право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

Понякога определени Ваши права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения по силата на законодателството. Така например упражняване на правото на достъп до личните Ви данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху опазването на търговската тайна или интелектуалната собственост. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим. Вие можете да поискате изтриване на Ваши лични данни в предвидените в Регламента случаи (например ако Вашите данни не са ни повече необходими за целите, за които сме ги събрали или ние ги обработваме в нарушение на приложимото законодателство), като ние можем да откажем да удовлетворим правото Ви, ако например данните са ни нужни във връзка с правна претенция или за да спазим наши други правни задължения.

Вие можете по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това (например ние обработваме данните ви на основание легитимен интерес); ние ще прекратим обработването, освен ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободите, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни „НИКИ – ТРАНС – 08“ ЕООД, ЕИК 200382961, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1138, район „Младост“, ж.к. „Горубляне“, ул. „Васил Пешев“ № 32.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочените по-горе координати.